Regulamin

Regulamin

dotyczy zajęć organizowanych przez iCount w lokalizacjach wskazanych w zakładce ZAPISY.

Roboty i Spółka jest marką firmy iCount.

Organizator
Icount Krzysztof Bieńkowski
ul. Kasztelańska 9
09-200 Sierpc
NIP: 776 164 25 14
zwany dalej jako Icount


DEFINICJE

• Warsztaty, kursy, zajęcia, wakacje z robotami, ferie z robotami –
usługa nauczania polegająca na prowadzeniu zajęć z konstruowania i programowania
robotów oraz zajeć z eksperymentów.
• Uczestnik Kursu, Uczestnik – osoba w wieku od 6 do 15 lat, zgłoszona na
Kurs przez Opiekuna
• Opiekun, Zgłaszający – rodzic, inny prawny opiekun Uczestnika Kursu lub
osoba przez nich uprawniona
• Instruktor, Prowadzący Kurs – osoba zapewniona przez Icount
bezpośrednio prowadząca Kurs
• Regulamin – regulamin świadczenia usług przez Icount
• Umowa – umowa zawierana przez Opiekuna z Icount podczas zapisu
Uczestnika na Kurs, na mocy której Icount świadczy usługę przeprowadzenia
Warsztatów.
• Zgłoszenie – poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego
na stronach Icount.

ZGŁASZANIE I UMOWA

1. Przez Zgłoszenie udziału rozumiane jest zapisanie uczestnika na kurs

telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz zakupu na stronie
www.robotyispolka.pl
2.Warunkiem poprawnego Zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych
Opiekuna Prawnego oraz Uczestnika.
3. Po zgłoszeniu udziału Opiekun zobowiązany jest do opłacenia całej kwoty
[bądź zadatku – po ustaleniu] na konto podane na stronie www.icount.pl
w wyznaczonym terminie.
4. Niewniesienie opłaty za zajęcia w wyznaczonym terminie równoznaczne
jest z rezygnacją z zajęć.
5. Po zawarciu Umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje
oferowane w późniejszym terminie.

OPŁATY

1. Zajęcia opłacane są przez Opiekuna z góry za wyznaczoną ilość zajęć.
Kurs 0-Start – jedno spotkanie do 120 min
Kurs Beginner – sześć spotkań 120 min każde
Kurs Perfect – sześć spotkań 120 min każde
Kurs Robomaster – ilość spotkań zależy od miesiąca - spotkanie 120 min
każde
Ferie z robotami – 30 godzin zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach
10.00-16.00
Wakacje z robotami - 30 godzin zajęć od poniedziałku do piątku w
godzinach 10.00-16.00


W przypadku jednorazowej nieobecności Uczestnika na kursie 0-Start,
Beginner, Perfect - możliwe jest odrobienie zajęć jeśli zostanie to
zgłoszone min. 3 dni przed planowanymi zajęciami właściwymi dla grupy.
Za nieobecność w zajęciach nie są zwracane pieniądze.
W przypadku nieobecności na Feriach z robotami oraz Wakacjach z
robotami – nie będą zwracane pieniądze za nieobecności Uczestników.

Na Feriach z robotami oraz Wakacjach z robotami istnieje możliwość
pozostawienia Uczestnika w godzinach 8.00 – 17.00 Jeśli Opiekun
zdecyduje się na opiekę w godzinach poza godzinami kursu zobowiązuje
się do płaty 20 zł za każdy dzień, w którym to nastąpi.

2. Istnieje możliwość wymiany miejsca i daty udziału w Warsztatach , jeżeli
Opiekun poinformuje Icount nie później niż w przeciągu 7 dni przed
rozpoczęciem pierwotnego Kursu. Warunkiem koniecznym zmiany terminu
i miejsca jest posiadanie przez Icount wolnych miejsc.

3.W przypadku gdy z winy Icount zajęcia nie odbędą się pieniądze za
zajęcia, które nie odbyły się zostaną zwrócone Opiekunowi Uczestnika.

4. Icount ma prawo poinformować o zmianie terminu i miejsca odbywania się
kursu w dowolnym czasie przed jego rozpoczęciem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Icount nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy (pieniądze,
przedmioty wartościowe) pozostawione przez Uczestników Kursu w
miejscu prowadzenia zajęć, oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć w
ich posiadaniu.

2.Opiekun ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Uczestnika
innym Uczestnikom jak i Icount w tym – sprzęt komputerowy, zestawy
Lego Mindstorms, stoły, części elektorniczne oraz inne wartościowe rzeczy.

REALIZACJA UMOWA

1. Icount zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgody z warunkami
określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej.
Icount zobowiązuje się zapewnić wykwalifikowanych Instruktorów do
prowadzenia zajęć. Każdy z Instruktorów prowadzących Kurs został
przeszkolony przez Icount oraz jest przygotowany do pracy z dziećmi.
Icount ma prawo odwołania kursów, przed jego rozpoczęciem. Uczestnicy
lub Opiekunowie zostaną o tym poinformowani mailowo bądź telefonicznie
bądź przez stronę www.robotyispolka.pl lub przez stronę www.fb.com/robotyispolka

2.W przypadku odwołania Kursu w sytuacji określonej w pkt. 2 Icount
zwraca Zgłaszającemu wszystkie wpłacone przez nich pieniądze.

UDZIAŁ

1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w kursach za zgodą i na wniosek
Opiekuna.

2.Osoby zgłaszające zobowiązane są do podania stanu zdrowia Uczestnika.

3.Opiekun odpowiedzialny jest materialnie za szkody wyrządzone przez
Uczestnika i z tego powodu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność
cywilnoprawną

4. Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących
Kurs.

5. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin uczestnictwa (załącznik do
niniejszego regulaminu) może zostać usunięty z Kursu. W powyższym
wypadku Icount nie zwraca należności za pozostałą część Kursu.

MIEJSCE

Kurs prowadzony jest w miejscu wskazanym przez Icount

WIZERUNEK
1.Opiekun wyraża zgodę na fotografowanie Uczestnika podczas zajęć oraz

do wykorzystywania zdjęć i filmów do celów marketingowych firmy Icount.

2.W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne
oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem Zajęć jednemu z
obecnych na Kursie Instruktorów

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie przez Uczestnika do Kursów prowadzonych przez icount jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, w tym zgodą na
przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Icount w celu
wysyłania newslettera z nowościami.
2. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu
zamieszczenia ich na stronie internetowej Icount
3.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego
4.Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez sąd
właściwy dla Icount.
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę
Icount (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych”

 

FACEBOOK